Disclaimer

Deze website is eigendom van AJUNEC VZW
Contactgegevens: David Marquenie, secretaris-generaal
Adres maatschappelijk zetel: Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel
Telefoon: 02/550 17 56
E-mail: contact@ajunec.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0424 071 033
De toezichthoudende autoriteit: niet van toepassing

Aanvaarding algemene voorwaarden
Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Wijzigen algemene voorwaarden
AJUNEC kan op elk ogenblik de bepalingen van deze algemene voorwaarden wijzigen. We vragen de gebruiker de algemene voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen. 

Deze versie van de algemene voorwaarden werd het laatst op 18 april 2018 gewijzigd.

Inhoud van de website
De informatie op de website van AJUNEC is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een welbepaalde persoon, vennootschap of andere entiteit. De informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. Als u op informatie van de website zou voortgaan, doet u zulks op eigen risico.

AJUNEC probeert de juridische actualiteit met grote aandacht en zorgvuldigheid op te volgen en streeft ernaar de informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is en dat er zich geen onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AJUNEC redelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via contact@ajunec.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Beperking van aansprakelijkheid
AJUNEC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die via deze website wordt verkregen. AJUNEC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de consultatie of het gebruik van de informatie op deze site, waaronder maar niet beperkt tot werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

AJUNEC is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, waaronder maar niet beperkt tot virussen, computermisdrijven of hacking.

AJUNEC geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien daaruit.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring van de inhoud ervan. AJUNEC verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en vormgeving van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AJUNEC of rechthoudende derden. Elke reproductie van het geheel of een deel van deze inhoud en/of vormgeving is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van AJUNEC of de rechthoudende derden. Bij inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten zal AJUNEC zich genoodzaakt zien om onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot stopzetting van deze inbreuken en vergoeding van de schade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.